АБОНИРАЙ СЕ ЗА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Споделете с приятели!

Официални правила за участие в Играта „Aбонирай се за седмичен бюлетин“

Oрганизатор на играта

Играта „Aбонирай се за седмичен бюлетин“, наричана по-долу „Играта“, се организира от “ЦБА” АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители №2, ет.3, наричано по-долу „Организатор“.

1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на уебсайта www.burlex.bg

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила едностранно и в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта www.burlex.bg

Територия и период на провеждане на ИГРАТА „Aбонирай се за седмичен бюлетин“

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Р. България.

2.2. Играта стартира на  24.02.2023 г. и ще продължи до  26.03.2023 г., до 23:00 ч включително, след което Организаторът ще публикува информация на www.burlex.bg и ще обяви официално края на Играта.

Право на участие

3.1. Право на участие в Играта имат физически лица.

С участието си в Играта, участникът приема настоящите условия и правила за участие и потвърждава, че е навършил 18 – годишна възраст. Участие в Играта от името на трето лице не е допустимо.От участие в Играта се изключват лица, които са в трудови правоотношения с “ЦБА” АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Механизъм на Играта

4.1. За да участва в играта, участникът трябва да се абонира за получаване на седмичен бюлетин, съдържащ актуална брошура в супермаркети Бурлекс. Регистрацията се осъществява на сайта www.burlex.bg.

При регистрация участникът се съгласява с условията за ползване на лични данни , наречени “Бисквитки и поверителност”.

https://burlex.bg/%d0%b1%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/

Участникът потвърждава своята регистрация чрез имейл за потвърждение, изпратен до посочения имейл за регистрация. Регистрацията се брои за потвърдена само след потвърждаване на имейла.

Награди

5.1. След провеждане на играта ще бъдат раздадени на печелившите участници в Играта общо следните награди (наричани по-долу „Награди/те“):

5 броя ваучери за пазаруване на хранителни продукти на стойност 50 лв.

Стойността на наградите е под 100 без ДДС и не подлежи на облагане по ЗДДФЛ.

Тегленето ще се проведе на  27.03.2023 г  на случаен принцип.

5.2. Печелившите участници ще получат наградите си на място в посочен от тях магазин Бурлекс.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Срокът за получаване на наградите е до 14 дни след обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети Бурлекс www.burlex.bg

Организаторът се задължава в срок до 3 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на начина и магазина за предаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, считано от датата на обявяване на печелившите участници на уебсайта на ссупермаркети Бурлекс www.burlex.bg , изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нови печеливши измежду участниците в Играта.

5.3. Спечелилите участници ще бъдaт обявявани на уебсайта на супермаркети Бурлекс www.burlex.bg в деня на теглене на наградите.

5.4. Участниците губят правото си да получат Наградите в следните случаи:

– ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 4.1. от Официалните правила;

– ако не се явят да получат Наградите в срок до 14 дни от датата на успешно осъществен контакт с тях от т. 5.2 .

Отговорност

6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уебсайта www.burlex.bg невъзможност за публикуване на съдържание на посочените места, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

Защита на личните данни

7.1. Данни на администратора на лични данни:

“ЦБА” АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, бул.Народни будители №2, ет.3 е отговорно за обработката на личните данни на участниците в Играта. „ЦБА“ АД е определило длъжностно лице за защита на личните данни, с което може да се установи контакт на: varnacba@gmail.com

7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на личните данни /GDPR/.

7.3. Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „ЦБА“ АД изключително за нуждите на провеждането на Играта (напр. за регистрация в Играта, определяне на печелившите участници, уведомяване на печелившите участници, получаване на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

7.4. Следните лични данни ще бъдат обработвани от „ЦБА“ АД за нуждите на провеждането на Играта: три имена, телефонен номер, имейл и други предоставени по желание от страна на регистриралите се участници. „ЦБА“ АД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпълнение на законови изисквания съгласно българското законодателство.

7.5. В едномесечен срок след приключване на Играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, ще бъдат заличени. Личните данни на спечелилите, необходими за деклариране на наградите, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

7.6. Включвайки се в Играта всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „ЦБА“ АД за целите и съобразно условията, посочени в настоящите правила.

С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент относно защита на личните данни (ОРЗЛД/GDPR), които могат да упражнят, изпращайки писмено уведомление до Организатора, а именно: Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни; Право да изискат изтриването на лични данни; Право да искат ограничаването на обработката на лични данни; Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето; Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗЛД. Надзорният орган в Р. България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, https://www.cpdp.bg/, електронна поща: kzld@cpdp.bg

7.7. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел регистрация в Играта, определяне и обявяване на спечелилия участник в Играта, получаването на Наградата, както и във връзка с изпълнение на законови изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

7.8. С включването в Играта, всеки участник приема трите му имена му да бъдат публикувани на официалния сайт на верига супермаркети Бурлекс   http://www.burlex.bg с цел посочване на лицето като спечелило.

7.9. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора на следния имейл адрес: info@burlex.bg Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.