Giveaway игра за меко одеало Aglika

Споделете с приятели!

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

I.Общи условия
1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта  “Игра за Фейсбук и Инстаграм” („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Супермаркети Бурлекс – www.burlex.bg.
1.2. Организатор на Играта е „ЦБА” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Народни будители 2, тел. 052 463 065 („Бурлекс“ или „Организаторът“).
1.3. Периодът на провеждане на Играта е от 27.01.2023 г. До 31.01.2023 г. („Период на провеждане”).
1.4. Играта се организира и провежда на български език и се реализира чрез официалната страница на Супермаркети Бурлекс във Facebook (www.facebook.com/supermarket.burleks) и Instagram (https://www.instagram.com/supermarketburlex/)
1.5. Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.
1.6. Информация за наградите ще откриете по-долу в Раздел

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА от настоящите Условия.
ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „ЦБА“ АД, „Струга 21“ ООД, „ЦБА Белослав“ ООД или „ЦБА Еко маркет“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).
2.2. Участник в Играта е всяко лице:
разполагащо с активен и отключен профил във www.facebook.com и/или www.instagram.com харесало публикацията, последвало страницата и е отбелязало два чужди профила в коментар.
2.3. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО.
ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. За участие в Играта желаещите лица трябва да харесат публикацията, свързана с играта, да харесат страницата на супермаркети Бурлекс и да отговорят на зададения въпрос в заглавието на публикацията, в рамките на Периода на провеждане в социалната мрежа Facebook и/или Instagram на официалната страница на Супермаркети Бурлекс.
3.2. В тегленето на наградите участват само Участници, отговарящи на Условията и коментирали под публикацията на Играта във Facebook в посочения по-долу срок.
3.3. Един Участник следва да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.
Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници, да свали от Facebook страницата си неговите/ техните участия и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.
3.4. За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.
IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на 2 бр. луксозно пухкаво одеало Lama Aglika от еко вълна 150 х 200 см
4.2.Играта продължава до 27.01.2023г.  Тегленето на печеливши участници ще се проведе на 31.01.2023 г.
4.3. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия.
4.4. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с лично съобщение или в отговор на коментара им под публикацията в съответната социална мрежа в рамките на до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.
4.5. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото да получат спечелена награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.
4.7. При награди изпращани към печеливш Участник по куриер и невъзможност за осъществяване на контакт от служител на куриерската фирма с Участника в рамките на 3 (три) работни дни, Участникът губи правото да получи спечелената награда за сметка на Организатора. Ако след изтичане на срока от 3 (три) работни дни печелившия участник осъществи контакт с Организатора и обясни причините, поради които не е приел пратката от служител на куриерската фирма, му се предоставя възможност да получи в срок от 5 (пет) работни дни наградата си лично в някои от магазините на Организатора, посочени в сайта www.burlex.bg или да поеме разходите по доставката.
4.8. Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалните интернет страници на Супермаркети Бурлекс (www.burlex.bg) след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с това обявяване.
4.9. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда в посочен от тях Супермаркет Бурлекс, пълен списък с които е поместен на официалната интернет страница в Раздел Магазини. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 1 (една) седмица от провеждане на тегленето чрез уведомяване на управителя на съответния обект, в който е посочил че иска да получи своята награда.
4.10. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служителя валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия.
4.11. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.
4.12.Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.
V. ЛИЧНИ ДАННИ
5.1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия. За да бъде възможно осъществяването на Играта, Организаторът обработва имената/псевдонимите, с които Участниците са се регистрирали в личния си профил в социалната мрежа Facebook, както и други данни, които са достъпни при оставяне на коментари в профила на Супермаркети Бурлекс (напр. профилна снимка, ако такава е налична в профила на участника, данни, които участникът е споделил) .
5.2. Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра. Организаторът има определено длъжностно лице по защита на данните със следните координати за връзка: имейл: varnacba@gmail.com и пощенски адрес: „ЦБА“ АД, гр. Варна, бул. Народни будители 2.
5.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.
5.4. Независимо от посоченото в чл. 5.3. по-горе, за участие в Играта Организаторът изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено от участниците по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни има изцяло доброволен характер, което означава, че ако Участникът не желае да предоставя необходимите лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. Ако обаче Участник не предостави или оттегли вече предоставено съгласие във връзка с Играта участието му в Играта ще бъде невъзможно.
5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: профилно име във Facebook, както и други данни, които са достъпни при оставяне на коментари в профила на Бурлекс (напр. профилна снимка, ако такава е налична в профила на участника, данни, които участникът е споделил), а на печелившите/ резервните Участници също така и две имена (име и фамилия, телефон за връзка и адрес).
5.6. Личните данни, предоставени на, и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
5.7. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:
две имена на печелившите Участници, съгласили се с публикуването, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора – www.burlex.bg за срок не по-дълъг от 1 (една) година, считано от теглене на наградите;
за счетоводни и данъчни цели данните на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;
данните на резервните Участници ще бъдат съхранявани за срок до 1 (един) месец след тегленето на наградите;
данните на непечелившите Участници ще бъдат съхранявани за срок до 2 (две) седмици, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Бурлекс.
След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, различни от целите на осъществяване и участие в Играта.
5.8. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, чрез изпращане на нарочно писмо на пощенския адрес на Бурлекс или на имейл адрес: info@burlex.bg , всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;
б) отправи запитване до Бурлекс дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Бурлекс да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е о